ReadyPlanet.com


***อรุณสยาม ยูนิพลาสต์ บจก. ได้รับเครื่องหมาย TrustMark***


ริษัท อรุณสยาม ยูนิพลาสต์ จำกัด ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (TrustMark) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เรียกสั้นๆว่า "Trustmark" นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตว่าเว็บไซต์นั้น ได้ผ่านหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด และกรมฯ ให้การรับรองว่า เว็บไซต์นั้นเชื่อถือได้

หลักเกณฑ์ของเครื่องหมาย Trustmark ได้ยึดแนวทางจากองค์กรเครื่องหมายรับรองในระดับสากลมาประยุกต์ใช้ อาทิ

    * Asia Pacific Trustmark Alliance (ATA) และ
    * Global Trustmark Alliance (GTA)

ซึ่งกรมฯ มีโครงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรดังกล่าวในปี 2007 เพื่อให้เครื่องหมายรับรองฯ ของประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากล ผู้ประกอบการไทยจะมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของท่านจะเป็นที่ยอมรับและสามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น


หลักเกณฑ์ข้อบังคับการขอใช้เครื่องหมายรับรองฯประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 8 ข้อ ได้แก่
      
1. ความโปร่งใสของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(Operational Transparency)

    * เว็บไซต์ ของท่านต้องมีข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วิธีการติดต่อ ฯลฯ เพื่อแสดงความมีตัวตนของท่านและเพื่อให้ผู้บริโภค สามารถติดต่อหรือสอบถามได้

      
2. การตลาดและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Marketing Practices)

    * การโฆษณา การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ ในเว็บไซต์ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
    * จะต้องไม่กระทำการหลอกลวงหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า/บริการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า/บริการ

      
3. การให้ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ชัดเจนและเพียงพอ (Adequate and Timely Information About Offers)

    * เว็บไซต์ของท่านจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องของ
          o ข้อมูลของสินค้า / บริการ
          o ราคาสินค้าหรือบริการ (หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ภาษี ,ค่าบริการจัดส่ง ฯลฯ ต้องระบุให้ชัดเจน)
          o วิธีการและระยะเวลาในการชำระราคาค่าสินค้า/บริการ
          o ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ฯลฯ

      
4. การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าและบริการ (Acknowledgement of Order and Fulfillment)

    * เว็บไซต์ของท่านจะต้องมีระบบทบทวนและยืนยันการสั่งซื้อ และมีทางเลือกในการยกเลิกหรือยืนยันการทำธุรกรรม
    * เว็บไซต์ของท่านควรมีจัดเตรียมแบบฟอร์มการสั่งซื้อและวิธีการกรอกข้อมูลที่ชัดเจนและควรมีใบยืนยันการสั่งซื้อเพื่อให้บริโภคเข้าไปตรวจสอบหรือติดต่อได้
    * การจัดส่งสินค้า/บริการจะต้องระบุวิธีการและระยะเวลาที่ชัดเจน และดำเนินการจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

      
5.ระบบความปลอดภัยในการทำธุรกรรม (Transactional Security)

    * เว็บไซต์ของท่านต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรมของผู้ซื้อหรือผู้ขาย โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บและส่งผ่าน

      
6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (Consumer Privacy)

    * เว็บไซต์ของท่านจะต้องแสดงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ในที่ที่ผู้บริโภคสามารถค้นหาได้สะดวก
    * นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      
7. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค (Consumer Inquiries and Complaints)

    * เว็บไซต์ของท่านต้องจัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารรวมถึงการตอบข้อสงสัยและมีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น และจะต้องมีการตอบสนองข้อร้องเรียนหรือข้อสอบถามภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อสอบถาม

      
8. การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ( Protection of Children)

    * กรณีเว็บไซต์ของท่านมีสินค้าหรือบริการอาจมีผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชนจะต้องจัดให้มีข้อความเตือนบนเว็บไซต์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน เช่น การห้ามจําหน่ายสุราและบุหรี่ให้แก่เด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เด็กและเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะซื้อสินค้าหรือบริการต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนห้ามเด็กและเยาวชนออกไปพบกับคนแปลกหน้าตามลําพังโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Trustmark ได้ที่ www.trustmarkthai.comผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-01-12 21:59:18 IP : 58.9.26.72กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.